Zawiadomienie o polityce prywatności (HR)

Poniższe oświadczenie opisuje praktyki gromadzenia i rozpowszechniania Danych osobowych stosowane przez firmę „TALIS” (Grupę TALIS) w odniesieniu do naszych pracowników i podwykonawców. Siedziba spółki mieści się pod adresem Meeboldstraße 22, 89522 Heidenheim, NIEMCY, a numer rejestracyjny spółki to HRB 729766. Niniejsze oświadczenie stworzyliśmy po to, by zademonstrować nasze zdecydowane zaangażowanie w ochronę prywatności i zagwarantować, że nasi pracownicy rozumieją przysługujące im prawa w odniesieniu do posiadanych przez nas Danych osobowych. 

Firma „TALIS” zastrzega sobie prawo do zmiany tej polityki w dowolnym momencie poprzez powiadomienie pracowników o istnieniu nowego oświadczenia o ochronie prywatności.

Niniejsze zawiadomienie opisuje rodzaj Danych osobowych, które możemy od Państwa uzyskać w momencie nawiązania (lub potencjalnego nawiązania) stosunku pracy pracownik/pracodawca oraz w okresie zatrudnienia, jak również praktyki, jakie stosujemy w celu przetwarzania tych informacji przed, w trakcie i po zakończeniu Państwa zatrudnienia w naszej firmie.

 

Gromadzenie informacji

„Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące danej osoby lub z nią powiązane, które mogą być wykorzystane (lub połączone z innymi informacjami) do identyfikacji tej osoby. Dane osobowe obejmują między innymi: 1) dane kontaktowe (takie jak adres e-mail, numer telefonu); 2) dane demograficzne (takie jak płeć, data urodzenia) oraz 3) identyfikatory internetowe (takie jak adres IP).

„Osoba, której dane dotyczą” to zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna – zatem Państwo, jako pracownicy, jesteście Osobami, których dane dotyczą.

„Podmiot przetwarzający” – osoba lub organizacja, która przetwarza Dane osobowe w imieniu firmy „TALIS”.

„Kategorie specjalne danych” – dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność do związków zawodowych, a także przetwarzanie danych genetycznych, biometrycznych w celu jednoznacznej identyfikacji osoby fizycznej oraz danych dotyczących stanu zdrowia lub życia seksualnego bądź orientacji seksualnej osoby fizycznej.

„Kontroler” – firma „TALIS” jest „Kontrolerem”, co oznacza, że decydujemy w jaki sposób, dlaczego oraz w jakim celu zbieramy i wykorzystujemy Państwa Dane osobowe.

„Przetwarzanie” oznacza każdą operację lub zestaw operacji dokonywanych na Danych osobowych, na przykład zbieranie, zapisywanie, ujawnianie.

„Pracownik” – na potrzeby niniejszego zawiadomienia terminem „pracownik” określa się wszystkich podwykonawców pracujących dla lub w imieniu firmy „TALIS”.

„Osoba trzecia” – Osoba lub organizacja inna niż „Osoba, której dane dotyczą”, „Kontroler” lub „Podmiot przetwarzający”, która została upoważniona do otrzymywania i przetwarzania Danych osobowych.

Gromadzimy pochodzące od Państwa informacje

Przed zatrudnieniem: Wiele Danych osobowych, które posiadamy na Państwa temat, gromadzimy w trakcie procesu składania aplikacji i rekrutacji – mogą one pochodzić bezpośrednio od Państwa lub być gromadzone za pośrednictwem agencji zatrudnienia, podmiotu dokonującego sprawdzenia przeszłości bądź agencji informacji kredytowej. Obejmie to informacje przekazywane za pośrednictwem: podania o pracę; CV; listu motywacyjnego; dokumentacji prawa do pracy; poufnych referencji; formularza informacji o pracowniku; oświadczenia o stanie zdrowia w miejscu pracy; wstępnych list kontrolnych.

W okresie zatrudnienia: Gromadzimy również Państwa Dane osobowe w okresie zatrudnienia – informacje te są zazwyczaj zbierane za pośrednictwem: formularzy/rozmów dotyczących oceny skuteczności działania; formularzy/dzienników szkoleniowych; formularzy oceny wynagrodzeń / oceny okresu próbnego; formularzy i dzienników wniosków o urlop / zwolnień chorobowych; formularzy właściwych dla danego działu; rozmów / formularzy dotyczących powrotu do pracy; rozmów / formularzy przy odejściu z pracy; ocen ryzyka; obrazów z kamer telewizji przemysłowej.

Kategorie gromadzonych/przetwarzanych informacji

Możemy gromadzić, przechowywać i wykorzystywać następujące kategorie Państwa Danych osobowych: -

Wykorzystanie informacji

Dane osobowe przekazywane nam przed zatrudnieniem i w okresie zatrudnienia są przetwarzane tylko wtedy, gdy mamy ku temu podstawę prawną. Większość spośród Państwa Danych osobowych, które gromadzimy i przetwarzamy, jest zbierana i przetwarzana w celu realizacji umowy o pracę lub w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy o pracę. Będziemy również przetwarzać Państwa Dane osobowe w obszarach, w których

Musimy spełnić obowiązek prawny: Niekiedy może zaistnieć konieczność przetwarzania Państwa Danych osobowych w celu spełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy.

Przetwarzanie danych jest konieczne w celu ochrony Państwa (lub cudzych) żywotnych interesów: Jeżeli uznamy, że istnieje zagrożenie dla życia Państwa (lub kogoś innego), możemy w miarę konieczności przetwarzać Państwa Dane osobowe.

Przetwarzanie jest niezbędne do realizacji zadania wykonywanego w interesie publicznym: Może zaistnieć sytuacja, w której przetwarzanie danych jest uzasadnione istotnym interesem publicznym.

Mamy uzasadniony interes: W okresie zatrudnienia i po jego zakończeniu w niektórych przypadkach będziemy mieć poczucie, że mamy interes prawny w przetwarzaniu Państwa Danych osobowych, co będzie miało miejsce jedynie w przypadkach, gdy Państwa podstawowe prawa i wolności nie będą nadrzędne w stosunku do naszego interesu prawnego.

Wyrazili Państwo zgodę: W niektórych przypadkach możemy przetwarzać Dane osobowe na podstawie Państwa zgody. Zgodę tę mogą Państwo w każdej chwili wycofać, kontaktując się z IOD pod adresem e-mail podanym na końcu niniejszego zawiadomienia.

Źródło(-a) informacji

Większość Danych osobowych, które gromadzimy i przetwarzamy, pochodzi bezpośrednio od Państwa, jednakże niektóre Dane osobowe zbieramy z innych źródeł, wliczając w to:

agencje zatrudnienia, agencje dokonujące sprawdzenia przeszłości, byli pracodawcy, agencje informacji kredytowej, podmioty świadczące usługi szkoleniowe, lekarze orzecznicy, dostawcy usług płacowych, dostawcy zakwaterowania, organizatorzy podróży, dostawcy usług kadrowych, dostawcy usług telewizji przemysłowej, czy też dostawcy testów na umiejętność posługiwania się językiem i liczbami.

Przechowywanie informacji

Większość informacji o pracownikach każdej jednostki przechowujemy lokalnie w systemie kadrowym (systemach kadrowych) danej jednostki, co obejmuje informacje przechowywane w systemach elektronicznych, takich jak bazy danych, jak również w kartotekach prowadzonych ręcznie. Wszystkie systemy, w których znajdują się Dane osobowe pracowników, podlegają surowym procedurom bezpieczeństwa i regularnym audytom wewnętrznym. Może się zdarzyć, że konieczne będzie przekazanie Państwa Danych osobowych innemu podmiotowi w ramach grupy (np. w celach administracyjnych), lecz przekazanie takie będzie podlegać ścisłym regułom (zwanym Wiążącymi regułami korporacyjnymi) w celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa Danych osobowych.

Zatrzymywanie informacji

Firma „TALIS” przetwarza Dane osobowe zgodnie ze ściśle określonymi z góry okresami przechowywania, które różnią się w zależności od rodzaju gromadzonych Danych osobowych i celu ich przetwarzania. Po upływie okresu przechowywania firma TALIS w sposób bezpieczny niszczy powiązane Dane osobowe. Aby uzyskać więcej informacji na temat okresów przechowywania Państwa Danych osobowych, które posiadamy, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych poprzez wysłanie wiadomości na podany niżej adres e-mail.

Ujawnianie informacji

W okresie zatrudnienia i po jego zakończeniu, gdy w pewnych okolicznościach musimy ujawnić niektóre Państwa Dane osobowe osobom trzecim, wszelkie ujawnienia Państwa Danych osobowych są dokonywane tylko wtedy, gdy mamy ku temu podstawę prawną i podlegają Umowie o przetwarzaniu danych podpisanej przez Osobę trzecią. Możemy ujawnić te informacje

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących ujawniania Państwa Danych osobowych należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Grupy, wysyłając wiadomość na adres e-mail podany na końcu niniejszego zawiadomienia.

Telewizja przemysłowa

Grupa TALIS korzysta w swoich podmiotach z telewizji przemysłowej w następujących celach: -

Wszelkie przeglądy materiałów nagranych systemem telewizji przemysłowej przeprowadzone przez firmę TALIS podlegają badaniu interesu prawnego w celu zagwarantowania, że prawa pracowników są przestrzegane. Każdy podmiot TALIS posiada politykę dotyczącą telewizji przemysłowej, która zawiera więcej szczegółów na temat korzystania z telewizji przemysłowej w ramach organizacji, w tym na temat okresów przechowywania, bezpieczeństwa informacji i praw pracowniczych.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w lokalnej polityce dotyczącej telewizji przemysłowej lub uzyskać kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych Grupy pod adresem: - DPO@remove-this.talis-group.com

 

Przysługujące Państwu prawa

RODO (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) określa wiele praw przysługujących osobom fizycznym w odniesieniu do Danych osobowych, które są na ich temat przechowywane. Firma „TALIS” rozumie znaczenie tych praw i wprowadziła procedury zapewniające osobom fizycznym możliwość korzystania z przysługujących im praw.

Prawo dostępu – Mają Państwo prawo żądać dostępu do swoich Danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, że są one przetwarzane oraz uzyskania pewnych wymaganych informacji na temat sposobu przetwarzania tych danych.

Prawo do sprostowania (korekty) – W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo żądać sprostowania Państwa Danych osobowych, jeżeli są one niedokładne, oraz ich uzupełnienia, jeżeli są niekompletne.

Prawo do bycia zapomnianym – W pewnych okolicznościach mogą Państwo zażądać usunięcia swoich Danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – W przypadku spełnienia określonych warunków mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych.

Prawo do przenoszenia danych – W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo do przeniesienia, skopiowania lub przekazania swoich Danych osobowych innej organizacji lub sobie (można zażądać, abyśmy to zrobili za Państwa). Prawo to ma zastosowanie tylko wtedy, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy i odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Prawo do sprzeciwu – W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo sprzeciwić się określonym rodzajom przetwarzania swoich Danych osobowych, jeżeli sprzeciw taki jest poparty interesami prawnymi, gdy dane są przetwarzane w celach związanych z marketingiem bezpośrednim lub gdy są przetwarzane w celach statystycznych.

Prawo do złożenia skargi – Mają Państwo prawo do złożenia skargi do Organu Nadzoru swojego państwa członkowskiego, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa Danych osobowych przez firmę „TALIS” narusza przysługujące Państwu prawa. Zob.:-

Niemcy - www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de
Wielka Brytania - ico.org.uk
Francja - www.cnil.fr/en/home
Holandia - https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en
Hiszpania - www.aepd.es
Polska - giodo.gov.pl
Włochy - www.garanteprivacy.it
Portugalia - www.cnpd.pt
Izrael - www.gov.il/en/Departments/the_privacy_protection_authority

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań lub chęci skorzystania z któregokolwiek z wyżej wymienionych praw, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail do naszego Inspektora Ochrony Danych Grupy (którym jest Jamie Slee): - DPO@remove-this.talis-group.com                                             

W przypadku ogólnych zapytań prosimy o kontakt z lokalnym działem HR lub z nami: -
info@remove-this.talis-group.com         Tel.: +49 7321 320 0  

Key figures

References